Regulamin

Regulamin Biegu SGH

Obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

I.  POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

 1. Organizatorem imprezy Bieg SGH, zwanej dalej „Biegiem”, jest Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej z siedzibą przy Al. Niepodległości 162, budynek G, pok. 2. w Warszawie.
 2. Do nazwy Biegu SGH 2023 może zostać dołączona nazwa Partnera, jeżeli w Bieg SGH 2023 zaangażuje się Partner Tytułowy. Wówczas we wszystkich materiałach promocyjnych, na koszulkach oraz medalach będzie widniała nazwa: „Bieg SGH 2023 nazwa partnera”
 3. Współorganizatorem Biegu SGH jest Fundacja Action-Life
 4. Zarząd Stowarzyszenia Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej wybiera na czas przygotowania imprezy koordynatora, który odpowiada za realizacją Biegu.  
 5. Koordynator Biegu, wraz z wybranymi przez siebie członkami zespołu organizacyjnego Biegu, są zwani dalej “Organizatorem”.
 6. Na Bieg składają się trzy elementy: bieg dla dorosłych na 5 km, zwany dalej “Biegiem na 5 km”, bieg dla dorosłych na 10 km, zwany dalej “Biegiem na 10 km” oraz bieg dla wszystkich na 1 km, zwany dalej "Biegiem na 1km", podzielony na dwie tury: A) dla dzieci w wieku od 12 do 16 lat. B) dla osób w wieku od 17 lat
 7. Do nazwy każdego z Biegów może zostać przypisana nazwa partnera lub nazwa zaproponowana przez partnera, usługa ta jest oferowana w ramach „Partnerstwa Strategicznego”

II. CELE IMPREZY

 1. Promocja biegania jako formy aktywnego spędzania czasu.  
 2. Zebranie środków na cel charytatywny.  
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród środowiska akademickiego w Polsce oraz wśród mieszkańców Warszawy.  
 4. Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy.  
 5. Promocja Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jako uczelni wspierającej aktywność fizyczną i inicjatywę studencką.  
 6. Integracja społeczności akademickiej warszawskich uczelni, w szczególności społeczności akademickiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 14 maja 2023 r. w Warszawie.  
 2. Termin (w tym godzina Biegu) i/lub miejsce Biegu może ulec zmianie, jak również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych).  
 3. W przypadku odwołania Biegu z winy wyłącznej Organizatorów, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IV ust. 6-12 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).  
 4. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej Biegu, zwanej dalej „Stroną internetową”.  
 5. Długość trasy Biegu dla dorosłych wynosi 5 km i 10 km. Długość trasy Biegu dla wszystkich wynosi 1 km.  
 6. Limit czasu netto na pokonanie trasy wynosi odpowiednio dla: 1 km – 20 minut, dla 5 km – 1 godzina i dla 10 km – 2 godziny.
 7. Jeśli uczestnik nie ukończy swojego Biegu w podanym czasie, to jest zobligowany do natychmiastowego zejścia z trasy.
 8. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie otrzymanych od Organizatora bezzwrotnych chipów.
 9. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia atestacji w Biegu na 5 km i Biegu na 10 km
 10. Trasy Biegu na 5 km i Biegu na 10 km będą co 1 kilometr odpowiednio oznakowane.
 11. W Biegu na 10 km, po 5 kilometrze na trasie będzie dostępna dla biegaczy strefa nawadniania
 12. W przypadku transportu uczestnika biegu Zespołem Ratownictwa Medycznego (ZRM),lub krótkim nawet kilkumetrowym przewozie pacjenta – biegacza, numer startowy uczestnika zostanie przecięty i zaistniały fakt traktowany będzie jako formalną dyskwalifikację zawodnika

IV. WARUNKI REJESTRACJI

 1. Wszyscy Uczestnicy Biegu na 5 km oraz Biegu na 10 km muszą być urodzeni nie później niż w dniu 14.05.2007 r., czyli w dniu Biegu mieć ukończone 16 lat. 
 2. Wszyscy Uczestnicy Biegu na 1 km muszą być urodzeni nie później niż w dniu 14.05.2011 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 12 lat.
 3. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjnosportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu na 5 km /Biegu na 10 km/Biegu na 1 km osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Internetowej. 
 4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Zabrania się również biegu ze zwierzętami.  
 5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach, materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. 
 6. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.  
 7. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej.  
 8. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie Internetowej i/lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych.  
 9. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony Internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437. 
 10. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  
 11. Uczestnik może dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Biegu.  
 12. Istnieje możliwość przepisania Uczestnika z Biegu na 5 km na Bieg na 10 km i odwrotnie. Warunkiem jest uprzednie poinformowanie drogą mailową Organizatora (kontakt@biegsgh.pl) w celu wprowadzenia zmian w systemie zapisów maksymalnie do 7 maja 2023 r. Wiadomość mailową należy wysłać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. 
 13. Istnieje możliwość przepisania Pakietu Startowego na inną osobę. Warunkiem jest uprzednie poinformowanie drogą mailową Organizatora (kontakt@biegsgh.pl) w celu wprowadzenia zmian w systemie zapisów maksymalnie do 7 maja 2023 r. Dodatkowo należy podać wszystkie dane osobowe Uczestnika, na którą przepisywany jest Pakiet Startowy, wpisywane podczas rejestracji. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W przypadku braku otrzymania numeru startowego, uczestnicy powinni skontaktować się z Organizatorem na adres mailowy podany na Stronie Internetowej.  
 2. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji.  
 3. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjnosportowych (wzór do pobrania na stronie Internetowej) wraz z kopią dokumentu osoby podpisującej oświadczenie.  
 4. W przypadku odbioru pakietu za innego Uczestnika, konieczne jest podpisane przez Uczestnika upoważnienie do odbioru pakietu startowego (do pobrania na stronie Internetowej) wraz z kopią dokumentu Uczestnika. 
 5. Studenci, chcący startować w kategorii “Student” oraz “Puchar Uczelni” są zobligowani do okazania legitymacji studenckiej. 
 6. Aby odebrać Pakiet Startowy, należy podpisać wydruk przygotowany przez Organizatora. Wydruk ten będzie zawierał dane potrzebne do weryfikacji Uczestnika podczas odbioru Pakietu Startowego wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz miejscem na odręczny podpis, potwierdzający akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu. Podpisanie wydruku potwierdzeń jest przesunięte w czasie w stosunku do faktycznego czasu rejestracji Uczestnika, by zapewnić aktualność zawartych w nim informacji organizacyjnych.  
 7. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu.  
 8. Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy Biegu będą mogli skorzystać z udostępnionych przez Organizatora worków, umożliwiających zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.  
 9. Uczestnicy Biegu na 1 km, Biegu na 5 km i Biegu na 10 km otrzymają za dodatkową opłatą w Pakiecie Startowym m.in. koszulkę okolicznościową, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Zakup Pakietu Startowego z gwarancją rozmiaru Koszulki jest możliwy do dnia 1 maja 2023 r. Za zakup Pakietu Startowego po tym terminie przysługuje Uczestnikowi Koszulka, ale Organizator nie gwarantuje dostępności jej rozmiaru. 
 10. Zachęcamy do startu w Biegach w koszulkach okolicznościowych będących w Pakietach Startowych. 
 11. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabronione.  
 12. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.  
 13. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu.  
 14. Nieprawidłowe nazwy Drużyn, Uczelni bądź Organizacji mogą zostać usunięte przez Organizatora. 
 15. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Biegu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.  
 16. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Biegu, podobnie jak naruszenie ust. 20-22 powyżej.  
 17. Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.  
 18. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.  
 19. Na trasie Biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną Biegu.  
 20. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.  
 21. Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
 22. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 23. Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy Regulamin. 

VI. PAKIETY STARTOWE

 1. Maksymalna liczba uczestników łącznie na Bieg na 5 km i na Bieg na 10 km wynosi w sumie 2000 biegaczy. W Biegu na 1 km maksymalna liczba uczestników wynosi 500 biegaczy.  
 2. Ceny pakietów startowych różnią się w zależności od Biegu.  
 3. W ramach sprzedaży pakietów na Bieg na 5 km i Bieg na 10 km przewidziane są trzy pule sprzedaży. 
 4. Pierwsza pula obejmuje 100 pakietów na Bieg na 5 km i 100 pakietów na Bieg 10 km sprzedawanych w cenie 39 zł. Kolejna pula obejmuje 150 pakietów na Bieg na 5 km i 150 pakietów na Bieg na 10 km w cenie 45. Ostatnia pula 1400 pakietów jest sprzedawana w cenie 49 zł.  
 5. Pakiety startowe dla uczestników Biegu na 1 km sprzedawane są w cenie 30 zł. 
 6. Podane ceny Pakietów Startowych są cenami minimalnymi nie obejmującymi koszulek startowych. Uczestnik ma możliwość zaznaczenia, czy jest zainteresowany zakupem koszulki w dodatkowej cenie. Przy pierwszej puli cena koszulki wynosi 22 zł, przy kolejnych pulach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny koszulki 
 7. Uczestnik ma możliwość zapłacić dodatkową kwotę za Pakiet Startowy. Nadwyżka ta zostanie w całości przeznaczona na nasz cel charytatywny. 
 8. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 11.05.2023 r. włącznie. 
 9. Zawartość Pakietów Startowych dla Biegu na 5 km i Biegu na 10 km stanowią: bezzwrotny chip do pomiaru czasu, numer startowy, medal, materiały przekazane przez sponsorów wydarzenia oraz koszulkę okolicznościowa za dodatkową opłatą 22 zł.  
 10. Pakiety Startowe dla uczestników Biegu na 1km zawierają, bezzwrotny chip do pomiaru czasu, numer startowy, medal oraz materiały przekazane przez sponsorów wydarzenia oraz koszulkę okolicznościowa za dodatkową opłatą 22 zł.  
 11. Organizator wystawia fakturę VAT Uczestnikom za zakup Pakietu Startowego do 15 dni po zakończeniu Biegu. Warunkiem jest poinformowanie drogą mailową Organizatora (kontakt@biegsgh.pl) i podanie odpowiednich danych. 
 12. Odbiór Pakietów Startowych będzie odbywał się: 12.05.2023 r. (piątek) w godzinach 12.00 - 21.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, miejsce zostanie ogłoszone na stronie Biegu SGH; 13.05.2023 r. (sobota) w godzinach 8.00 - 20.00 w Auli Spadochronowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W przypadku dużej ilości próśb Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia na odbiór Pakietów Startowych po Biegu, uprzednio informując o tym uczestników
 13. W przypadku dużej ilości próśb Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia na odbiór Pakietów Startowych po Biegu, uprzednio informując o tym uczestników.
 14. Nieodebrane Pakiety Startowe nie będą wysyłane Uczestnikom.
 15. Za zakupiony Pakiet Startowy Uczestnik nie może ubiegać się o zwrot środków.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. W Biegu na 5 km oraz Biegu na 10 km będą prowadzone klasyfikacje ogólne z podziałem na płeć oraz klasyfikację szczególne. 
 2. W Biegu na 1 km będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć i wiek. 
 3. W zależności od długości trasy Biegu, będzie on prowadzony w poniższych klasyfikacjach: A. Bieg na 1km : 12-16 lat dziewcząt, 12-16 lat chłopców; open kobiet; open mężczyzn B. Bieg na 5 km: open kobiet, open mężczyzn, student kobiet, student mężczyzn, absolwenci SGH kobiet, absolwenci SGH mężczyzn, pracownicy SGH kobiet, pracownicy SGH mężczyzn, drużynowa open (zespół złożony z 5 osób, w tym z minimum 1 kobietą, o jednakowej nazwie) viii. Puchar Uczelni (drużyny złożone z 5 studentów, w tym minimum z 1 kobietą jednej uczelni), Puchar organizacji SGH (zespół złożony z 5 osób, w tym z minimum 1 kobietą o jednakowej nazwie); C. Bieg na 10 km: open kobiet, open mężczyzn, student kobiet, student mężczyzn, absolwenci SGH kobiet, absolwenci SGH mężczyzn, pracownicy SGH kobiet, pracownicy SGH mężczyzn, drużynowa open (zespół złożony z 5 osób, w tym z minimum 1 kobietą, o jednakowej nazwie) viii. Puchar Uczelni (drużyny złożone z 5 studentów jednej uczelni, w tym minimum z 1 kobietą jednej uczelni), Puchar organizacji SGH (zespół złożony z 5 osób, w tym z minimum 1 kobietą o jednakowej nazwie) 
 4. Przy klasyfikacjach drużynowych bierze się pod uwagę czas najlepszych 5 osób w tym co najmniej jednej kobiety. 
 5. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają certyfikat ukończenia Biegu do pobrania ze Strony Internetowej oraz pamiątkowy medal. 
 6. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategoriach open oraz szczególnych otrzymają nagrody. Wyjątkiem są kategorie „Puchar Uczelni” oraz „Puchar Organizacji” gdzie zdobywca tylko pierwszego miejsca otrzyma nagrodę  
 7. Osoba może wchodzić w skład tylko jednej z występujących drużyn. Wyjątek stanowi „Puchar Organizacji SGH” i „Puchar Uczelni”. 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator Biegu SGH - Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem kontakt@biegsgh.pl 
 2. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 Ust. 1 a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). 
 3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres kontakt@biegsgh.pl lub wysłanie listu na adres Administratora. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie: A. świadczenia usług drogą elektroniczną: wykonania umowy – czyli udziału Uczestnika w biegu; B. wykonania umowy – czyli udziału Uczestnika w biegu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora: uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o przyszłych imprezach organizowanym przez Organizatora, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas kieruje Uczestnik, kontaktu z Uczestnikiem, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom; C. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej: w celach podatkowych i rachunkowych; D. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody: przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS);
 5. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych.  
 6. Po otrzymaniu zgody Uczestnika, Organizator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy Bieg SGH (zob.: rozdział IV, ust. 5). 
 7. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy Bieg SGH, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony Internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).  
 8. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe będą ogólnodostępne. 
 9. Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej, na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.
 10. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. 
 11. Organizator – Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej - zobowiązuję się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie zapytania prosimy kierować pod adres mailowy: kontakt@biegsgh.pl
 2. Pisemne protesty dotyczące Biegu (dalej jako: „Protesty”) można składać w formie listu poleconego na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem "Protest", w przeciągu 2 dni od daty Biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.  
 3. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie przed rozpoczęciem Biegu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. Zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin.